Boarischs Wiki
Advertisement


In dεr Vólksmedizin pezeichnt man als Tiisl a an Zuastånt, der durch Anstéckung pewirkt wert. Er kånn vεrschiedne Organe petréffn unt zoagg sich als Kopfwea, Hålswea, Pauchwea, Katarr, Huaschtn, Vεrschleimung va die Atnwég, Schwéchet. Nét ålle dé Symptóme miaßn autrétn; es kånn aa Fiabεr kémmen, dass man in Pétt pleibm muaß. Dεr Dóktεr tat dés haitzutåg mit Grippe ódεr grippaler Infekt peschreibm.

Va wó as Wórt herkimp, lasst sich wåhrscheinlich nimmεr klår féschtstélln. Tåtsåch isch, dass as italienische Wórt tisi „Schwintsucht“ / „Schwéchezuastånt“ pedaitet (va griachisch phtisis). In Ålthoachtaitschn gips as Wórt tūs: stumpfsinnig“.

Advertisement