Boarischs Wiki
Advertisement


Sirius Pos

Posizión fan Sirius

Dεr Sirius, aa pekånnt untεrn Nåmen Huntstärn óder Alpha Canis Majoris, isch dεr hällschte Fixstärn afn Himml (ausgnummen insre Sunn). Är isch in insre Preatngråd zu ségn in Stärnpilt van Groaßn Hunt. Genau gnummen isch εr a Dópplstärnsyschtém unt pescheat ausn greaßεrn Sirius A unt in fiil kleanεrn Sirius B. In Sirus B kånn man mit di ploaßn Augn nét ségn; är isch pelaafig só groaß wia insεr Planet). Di Masse fan Sirius A isch hingégn ca. tópplt só groaß wia dé fa insrεr Sunn unt dεr Duchméssεr äs 1,7-fåche dεrvón, di Laichtkråft isch åbεr 25 Mål só groaß. Är håt an Óbεrflächntémpratur fa ca. 10 000 Kelvin und a Kärntémpratur fa 22 Milliónen Kelvin.

Sirius B, dεr Pegleitεr fan Sirius A isch zwår fiil kleanεr as wia dεr Sirus A, åbεr är håt enórm fiil Masse, weil εr a só genånntεr Weißεr Zwärg isch. Är „wégg“ määr as wia di Hälfte fan Sirius A. Sei durchschnittliche Dichtn isch só groaß, dass oa Litεr van Stärn ca. 2400 Tónnen schwar isch. Sei Óbεrflächntémpratur isch pa di 25 000 Kelvin.

Dεr Åpstånt zwischn di zwoa Sirius-Stärn péndlt zwischn 1,2 unt 4,7 Milliardn Kilomätεr. Si pewégn sich in ca. 50 Jåhr oamål umanåndεr.

Äs gip an zweitn Grunt brum dεr Sirius psundεrs intressant isch: Är ghärt mit an Entfärnung fa 8,7 Liachtjåår zu di nächnigschtn Fixstärn; genauεr: är isch af dεr 7. Stéll in Rång. Är ghärt zu di in meischtn peóbåchtetn Himmslobjekte.


Link[]

Advertisement