Boarischs Wiki
Advertisement


A Schaffl isch a Pehältεr mit rundltn ódεr elliptischn Querschnitt unt isch friahεr van Pintεr aus Hólz hergstéllt gwórtn. In Schaffl tuat die Hausfrau z.B. Wésch eini. Friahεr, pål in Haus nó koa Waschpeckn gwésn isch, håt man’s aa zun Åwaschn gnummen. Schafflen håt man aa pan Wimmen praucht, um die Weimεr einizutean (Wimmschaffl). Schafflen sein spétεr aa aus Metåll hergstéllt gwórtn; hait, um dεr Jåhrtausntwénde, meistns aus Kunschtstóff. A hait fintn sie nó Ånwéndung als Pådwånn fir die kloan Kindεr.

Schaffl isch die Vεrkloanεrungsfórm (Diminutiv) va Schåff. Månchεrórts wert Schåff aa óft vεrwéndet. In dεr Gégnt um Minchn hoaßt man in Pintεr, der die Schafflen måcht, Schaffler.

Advertisement