Boarischs Wiki
Advertisement


Sarner J

Sarnεr Janggεr: Detail

Dεr Sarnεr Janggεr (ódεr Sarnεr Schwettεr) isch a Jaggn, dé aus Sarnεr Schåfwóll gstrickt isch. Er isch nét lei a Toal va dεr Sarnεr Tråcht; in viele Toale va Tiról isch εr va Mandεr unt Weibεr trågn gwórtn, wert aa hait nó toalweis trågn. Er kånn grau, weißlich ódεr braun sein, óft mit an gstricktn Saam aus an åndεrεr Fårb (roat, grean). Inwéndig kånn dεr Sarnεr gfiattεrt sein. Normalεrweis håt’r aa Érbl, s gip åbεr aa Sarnεrweschtn óhne Érbl. Als Knépf nimmp man gern Hirschhórn ódεr Metåll.

A Sarnεr hép in Wintεr guat wårm. Er wert óft Jåhrzéhnte lång trågn; er hép lång, aa wénn εr hie unt då nåss wert. Sarnεr Janggεr håt man schón vór Jåhrhundεrte gstrickt.

Advertisement