Boarischs Wiki
Advertisement

As Raffele isch a Soatninschtrumént unt mit dεr Zithεr vεrwåndt, as isch éhnlich wia die Scherrzithεr (Kråtzzithεr). Dεr Vórgéngεr isch gleich wia pa dεr Zithεr as Scheitholt. As Raffele håt an Resonanzkåschtn (Korpus), der af oanεr Seit ausiwärts ågrundet isch. Afn Griffprétt sein meischtns drei Soatn gschpånnt (zwoa a’-Soatn unt oa d’-Soatn). In Untεrschied zu dεr Zithεr håt as Raffele koane Freisoatn. Die Punt sein tradizionell diatónisch ångórdnt, kénnen pa moderne Inschtruménte aa kromatisch sein.

As Inschtrumént isch nét hårt zu dεrlernen. Man kånn pålamål a påår Melodien spieln ódεr aa pegleitn. Mit dεr linggn Hånt wert griffn unt in dεr rechtn hép man as Plektron, a Plattl aus Kunschtstóff (in Untεrschied dεrzua wert die Zithεr mit an metållεrnen Fingεrring zupft).

As Instrumént kånn in vεrschiedne Greßn unt Fórmen ångfértigt wern, gern aus Faichtnhólz. Gschpielt wert as Raffele haupsächlich in taitschn Toal va Tiról.

Links in Web[]

Pilt 1
Pilt 2
• [http://de.wikipedia.org/wiki/Scherrzither Raffele in dr taitschn Wikipedia

Video
Advertisement