FANDOM


Pfeil rechts Der Artikel is im Dialekt Pongaurisch gschriem wórn Pfeil links
Póngauer Dialekt
(Bóarisch)
Vabróatung: (AT) - Bundeslónd Soizbuag
Sprecher: za. 60.000
Linguistische
Klassifikazión
:
Óffizieller Staatus:
Aumtssprooch in: -
Sproochcodes:
ISO 639-1: -
ISO 639-2: (B) gem (T) -
ISO 639-3: bar}
SIL: BAR

Póngárisch wérscht da Dialekt gnónnt, dén ma an Soizburger Lónd (Ésterreich), im Bezirk Seiger Hóns (óder kurschz Póngau gnónnt) réjdt. As Póngárische is a Iwergóngsdialekt vam Mittel- zan Sidbóarischen und haud sówói sidbóarische ois wia'raa mittelbóarische Elementt inner. Sidbóarisch waarad zan Beispie dia Látvaschiawung vo ck za ckch óder'ran stauch betónten ch-Lát (wia an Tiróiarischen). A Bsunderheit is aa nóh dia Vaniadlichungsfórm mid ai, wia zan Beispie: Katzai, a bissai, a Schweindai, a Nuudai usw.

D' heitige Situazión Bearbeiten

Ma kóh áft saung, daas da Dialekt im Begrieff is, si z'wóndeln und duech'n stauchen Zuezuug vah Leit ás ónnerne Regiónan vah Ésterreich oiwei a Bóisai méar vam Dónaubóarischen beajflusst wérscht, speziej ás da Staud Soizburg. Am stérchsten foid dés an Ajzuugsgebiat vah dia zwéh Klóahstéd Seiger Hóns und Behófen, sówia dia zwéh beriamten Kurérschter Hófgauschtóah und Gáschtóah áf, wó dia Kinder schóh ónnerscht réjnd, wia zan Beispie nóh d' ejderne Genarazión. Dia ejdern vawénden nóh Ausdrick, dia d' jingerne zwaur an Gróossen und Gónzen vasteet, zan Gróosstóaé ower néammer bnitzt. Weiders bemerkt ma'raa dia deitliche Auschwächung am ckch za ck óder éfters sógaur schóh gg, sówia'ram chch za an nórmoin ch und da Vaniadlichungsfórm mid al stautt ai. A weiders Fénómén is aa, daas d' Leit, dia auf an Báernhóf áfgwauxen sand, nóh deitlich méar an oiden Dialekt réjnd, wia d' Leit vah zan Beispie ner Órweiterfamilie.

A' dia klóanan Gmóaner is da Dialekt nauch wia vur guad dahoiden (z. Bsp. Góidegg óder Seiger Veit eemsó wia a' dia Seitentoier wia zan Bsp. im Gróossaurltoi óder Klóahaurltoi). Seiger Hónsner und Behófner hómd dénnerscht schóh a paur Schwiarigkeiten, dia Leit vah d' Seitentoier zan vastéh - wónn dia auft amoi speziej póngárische Ásdrick vawénden.

Dialekténdarungen Bearbeiten

Da urtiammliche Dialekt kénnt wias urtiammliche Ówerbóarische kóane Laut ü und ö; zan Beispie is a hóchdeitschs el im urtiammlichen Dialekt nied a Óstmittlbóarischs ü, sunnern wia an ówerbóarischen a ej wia z. Bsp. in:

 • Gejd óder aa Gejt anstott Göd
 • schnej anstott schnö
 • hejffm anstott höffm

Dia hóchdeitsche Endsiem -iel dascheint nied wia im Óstmittlbóarischen ois ü, sunnern wia an benáuchbarten Pinzgau sówia'm Berchtsgáuner Lónd ois ie wia z. Bsp.:

 • vie anstott
 • Hiefe anstott Hüfe
 • spien anstott spün

's ö wérscht wia in Ówerbóarn za é wia z. Bsp.:

 • Ésterreich anstott Österreich an iwerregiónoin Dialekt
 • éfter anstott öfter

Bei da jingern Genarazión sand dia Fórmen ower schiager kamm nô ôozdreffm. Im Gróossáurltoi, wó da Dialekt nô recht urtiammlich is, sand dia Varianten aa am Rickzug.

Untertóalung Bearbeiten

Wia oj ónnern bóarischen Dialektt unterscheitt si da póngauer Dialekt schô vô Órscht za Órscht leicht. Es gibb Leit, dia iwerregiónoier und urtimlicher réend. In da Reegel unterscheidt ma drói Dialektfórmen.

 • Soizachpóngaurisch
 • Ennspóngaurisch
 • Gróossáurlarisch

Beispiee Bearbeiten

Beispiewérschter Bearbeiten

(in fónetischer Umschrift gschriem)

Póngaurisch Soizburgarisch (Stáud) Hóchdeitsch
niidnééd/nèèdnicht
zààchmiasèèlig/zààchmühselig, zäh
Làssing/Frialing/Friajáou Frühling
Hêêrèst/HîîrèstHerbstHerbst
RóâÒbhãngAbhang
òichiblóacktòwégschmissnhinuntergefallen
máóugst a Fótzn/Dèètschnmògst a Wààtschn/âanè ãdrààdwillst du eine Ohrfeige
Naidài/NaidàlBussàl/BusslKüsschen
tênck/dênklinkslinks
áóuft háóusd a BPèjchna do hòsd a Bèèchda hat man eben Pech
ÀmpaKüwèEimer/Kübel
MiichbuutschnMüüchkãnnMilchkanne
Bichi (é)Hügl/HügéHügel, Bühel
èbbas/èbbsèbbs/wòsetwas
ênkaich/èngeuch
znààgst amòibòid amòibald einmal
ZwáóugstèitzWòschschüsslWaschschüssel
lééb láóubzimli schlèchtziemlich schlecht
Grànckn SòissnBràislbéamamèlààdPreiselbeermarmelade
Grànckn/Gràntn Bràislbéan Preiselbeeren
sèjg wuuscht woi's Irgèst saîdés wààrad schô dés ÉagstèDas wäre wohl ganz schön schlimm
kléckhêêschtstââhóatsteinhart
Dróatsau ein mit Getreide gefüttertes Schwein
LââLawinLawine
drai/dróidràidrei
schiagafòst/schiaga/schiafast/schier
drêntndrüm/drüman/drêntdrüben
aizàibissàlbisschen, bissel
schaickigliab/nèttnett
báóutschiarigs Triichàiliabs Diandl/Mààdlhübsches Mädel
guttklàss/toll/super/gwàndtklasse/toll
zwêê(n)/zwóa/zwóó (gschlechtsáuhéngig m/s/w)zwàà/ (Oid-Stodingarisch) zwóazwei
DiiwanCouch/Diwan/Sófa/SófCouch/Sofa
fêêscht/vurigs Jáóuvorigs/vurigs Jóavergangenes/voriges Jahr
oûgétztò(b)grutschtabgerutscht
Kliabhàckiglââne Hòggnkleine Hacke
JànckaJànka/JàggnJacke
GstráóuWiddaWidder
Mànggài/MànggàlMuamèdia/MànggalMurmeltier
ôôhawigãhenglich/ãhàwiganhänglich/aufdringlich
HáóudanHòòdan/FètznFetzen/Putztuch
iawand/iawèndsòb und zua, mãnkmoiab und zu
gààchgààch/schnööschnell
GràxnGràxnaltes Auto/Korb
ZèckaKóabKorb
Klèètzn/KlòòtznGlètzngedörrte Birnen
Ziwéém/ZibéémZwétschgnZwetschke
Bêêhaiga wtl.: "Beerenheiger"ÈgóistEgoist
hóia/haiahàiaheuer/dieses Jahr
schwáóuschzschwóazschwarz
grêâgreâ/grüngrün
blóóhàppatblóóssfiassig/bòafiassigbarfüßig
ààschlingsóaschlings/rügglingsrücklinks
góódlnnòchèdösndösen/nachnickern
blêâgétznjàmmanjammern
ninaschtniangsnirgends

Beispiesétz Bearbeiten

Tipische Beispiesétz sand nô:

 • Póngaurisch: Dóscht amoi an Hîrest háuds an Lódern vâ da Gmôa ojchiblóackt iwers Rôa.
 • Modaraats Póngaurisch: Nailich im Herbst hods an Lódern vô da Gmôa owéblóaggt iwers Rôa.
 • Stodingarisch: Nailich im Herbst hods'n Lóder vô da Gmôa owegschmissen üwer'n Hügé.
 • Hochdeitsch: Neulich im Herbst ist der gut gebaute Gemeindearbeiter gestürzt und den Abhang hinuntergerollt.
 • Póngaurisch: Ah sejg gréane Schaickai gfoischt ma guad, sejg mechert i háum.
 • Modaraats Póngaurisch: Ma dés gréane Schaickal gfoid ma guad, dés mechert i hom.
 • Stodingarisch: Maj dé grüne/gréane Westen is vói liab/klass, dé mecht i hom.
 • Hóchdeitsch: Diese grüne Weste finde ich sehr schön, ich würde die gerne haben wollen.
 • Póngaurisch: Hóier an Winter is ôafáucht iwerhaps kôa Schnee zan Schifáun dáu gwéjn, fêescht háuds gnuag geem.
 • Modaraats Póngaurisch: Haier im Winter is ôafoch iwerhaupt kôa Schnee zum Schifóan do gwéen, vuarigs Jór/Jòò hods gnuag geem.
 • Stodingarisch: Haier im Winter is nèd wirklich a Schnee do zum Schifóan, vuarigs Jóar hods gnuag geem.
 • Hóchdeitsch: In diesem Jahr im Winter hat es kaum Schnee gegeben zum Schifahren, letztes Jahr war genug da.

Schau aa unter Bearbeiten