Boarischs Wiki
Advertisement

Maria Trens isch a pekånntεr Marien-Wållfåhrtsórt in Wipptål (Sidtiról). Der heilige Órt håt schón Mitte van 14. Jåhrhundεrt exischtiĕrt. Um 1500 sein psundεrs viel Wållfåhrεr kémmen, só dass man mit di Einnåhmen a Pfårrkirch håt paun kénnt. An Pilgεrwég håt’s då seit Mitte van 17. Jåhrhundεrt gébm; in Jåhr 2000 håt man an nuin paut.

1728 isch fir dεr Muatεrgóttes, dé aus Jåhr 1460 ståmmp, a nuie Kapell paut gwórtn. 1939 isch dεr Wållfåhrtsórt a Pfårrkirch gwórtn. Di Maria hép as Jesukint in Årm.Quelln


Pildεr

Advertisement