Boarischs Wiki
Advertisement


Linsn

In dεr Óptik vεrsteaht man untεr Linsn gschliffne Glésεr, dé zu gwisse Zwecke nitzlich sein, z.B. fir Augnglésεr, Vεrgréßrungsglésεr, Mikroschkópe, Fernroahr.

Glésεrne Linsn håbm die Eignschåft, Lichtstråhln, dé nét in rechtn Winkl zu dεr Óbεrfläch van Glås einfålln, åzulénkn, dés hoaßt, die Stråhln geahn in Glås nimmεr grådaus weitεr. (Nét lei as Glås håt dé Eignschåft, z.B aa as Wåssεr.)

Af der Årt kånn man vεrgréßεrn, wénn die Lins pauchet isch, man kånn vεrkleanεrn, wénn sie inhóhl isch.

Links[]

Linsn in dεr taitschn Wikipedia

Advertisement