Boarischs Wiki
Advertisement


Di Krax (aa Krags gschriibm) isch a hilzεrns Gstéll, dés man afn Puggl trågg. Si wert mit zwoa Reamen um di Åxlen befestigg wi’a Rucksåck. Man praucht si zun Transport fa fεrschiidne Såchn (Hai, Holz, Mébl, ...), psundεrs af Wég, dé nét fåårpåår sein. Friahεr håbm si di Hausiarεr unt Kråmεr fεrwéndet. Je nåch Fεrwéndungszweck unt Órt gip’s fεrschiidne Pauårtn.

Haitzutåg wert si aa aus Aluminiumrååmen hergstéllt unt man trågg dεrmit sogår kloane Kindεr manånt.

Pezeichnung in di fεrschiidnen Dialekte: Kraxn (Passeiεrtål): Krax (Raum Pozn), Kraags (Vinschgau), Kraaxe (Pustεrtål, Aarntål, Defreggntål), Kraxe (Nordtirol), Kraagsna (Ëtztal), Kraaschne (Paznaun), Kraazge (Obεrinntål), Krazzga (obεrs Lechtål), Kretzge (Tannheim), Krëix (Éggntål).

In Aarntål kénnt man zun Peischpiil a Köpfkraagse (zun Putter unt Kas trågn) unt a Pölzkraagse (zun Transport fa Milchprodukte). Di Hósntrégεr wern måncherórts als Hosnkrax pezeichnt.

In Mittlhoachtaitschn isch as Wort als krechse (deutsch: Traggestell) pelëigg.

Links[]

* Rückentrage in Wikipedia

Quelln[]

* Haupsächlich: Wörterbuch der Tiroler Mundarten - Josef Schatz

Advertisement