Boarischs Wiki
Advertisement

Da Gschmogg kimmt oan von Schmégga. Schmégga duad ma mid da Noosn und min Meĩ. Des wo ma min Meĩ gschbiad wemma issd duad aa an Gschmogg mid eine. Mid da Noosn daschmeggd ma an Hauffa vo chemische Substanzn wo leicht a'd Luft auffe steing. Min Meĩ daschméggd ma Substanzn wo si in Wassa oda in da Fèddn aufläsn. Wos ma min Meĩ daschmeggd is hànddé, saua und siass. Hànddé is woos, wos oan as Meĩ zammadziagd wia ebban von Schlädorn. Saua is da Essig aba saua is aa as Soiz an Boarischn. Wemmas gnäier song mecht ku ma heid aa "soizsaua" song. Siass is da Zugga. Ràss ku aa wos sej, des kimmd zmäischd vo da Noosn ku aba aa min Meĩ zammhénga. Ràss is da Grẽ oda a stargga Sémpft. Awa aa a Enzian ku rechd ràss seĩ oda da Bfäffa. Wia d Farbm hengd aa da Gschmogg vo da Kuidua ob. D Japana kennan aa umami ois Gschmogg und d Breissn aa "salzich", wobei si des ois salzig aa in de boarischn Gebiete heid scho durchgsetzt hood.

Advertisement