Boarischs Wiki
Advertisement


Wénn friaher oaner Pauchweah ghåp håt, håt’s ghoaßn, der håt in Grimmen. Hait gip’s dεrfir vεrschiedne Fåchausdrick: Plintdårmentzindung, Zwélffingεrdårmentzindung, Darmvεrwicklung, Pauchfellentzindung, Enteritis, etc. Friahεr håt man nét só genau untεrschiedn, va wås dεr Pauchweah kimp. Man håt an Schåfgårbmtee gébm, a Rhizinus-Él ódεr schunsch a Hausmittl.

Es isch nåhe liegent, dass Grimmen etymológisch mit hoachdaitsch Grimmdarm zsåmmhéngg.

Advertisement