Boarischs Wiki
Advertisement


As Firtig isch an Årt Schutzkleidung. Es schitzt as normale Gwånt, dés só nét leicht dreckig wert. Normalεrweis isch es lei aus an grådn Stickl Stóff gmåcht mit Pandln (Firtigpandln) zun Zuapindn. Dεr Pruschttoal isch dεr Hångεr; er kånn gelégntlich aa fahln. Só låsst’s sich leicht waschn unt péglen. In Sidtiról håt pa die Pauεrn s plaue Firtig a gwisse Tradizión, wert åbεr va Jungpauεrn pa dεr Årbet kaum nó trågn.

As Sunntigfirtig isch scheanεr wia’s Werchtigfirtig, dés aa nét seltn dεrflickt isch; es wert aa in dεr Éffntlichkeit zun Sunntiggwånt trågn.

Firtig pedeitet eigntlich Fürtuch. Af hoachdaitsch sågg man Schürze. Aa in Dialekt kånn man Schurz (männlichεr Artikl!) sågn. In Póln isch ibrigns „fartuch“ (= Schurz) a Frémtwórt, dés aus dεr daitschn Språch kimp.

Advertisement