Boarischs Wiki
Advertisement


Dεr Fåck isch a Viech, dés in die Lait viel Nutzn pråcht håt unt ålm nó pringg. Vεrwéndet wert haupsächlich as Fleisch, dés vielfåch gselcht wert. A pekånnts Fleischprodukt isch dεr Spéck (óder Späck). Die Pórschtn kånn man zu Pémpsl vεrårbetn, die Haut zu Lédεr.

Peschreibung[]

Dεr Fåck gheart zu die Påårhufεr. Er ståmmp van Wildschwein å, håt an Riaßl unt an gringltn Schwånz. Die Haut isch nét mit an dickn Pélz pedéckt; lei mit weanig Pórschtn. Er frisst Ópscht, Gemise, Kraiter, Fleisch, Gschpuala (= Éssreschte van Ménsch). Die Sau (Saue, Nunna, Piantsch) trågg knapp 4 Mónat lång unt kånn ibεr an Dutznt Junge (Facklen) werfn. As Mandl isch dεr Peetsch (Peatsch, Pear, Peerfåcke, Saupear, Schwilch, Schwillεr, Stårch, Sterchn, Wåtz, Wetz); as kaschtriεrte Mandl håt óft aa an åndre Pezeichnung.

Kultur[]

Fåck wert aa óft als Schimpfwórt vεrwéndet; dεr Schweineståll isch nét seltn ziemlich dreckig (des isch isch nét die Schult van Fåck) unt stinkt. Die Tierversuche håm pestätigg, dass die Fåckn intelligente Viecher sein. Die Moslems terfn koa Schweinεrns éssn.

Etymologie[]

As Wórt Fåck kimp van ålthoachtaitschn farh (Schwein).In gleichn Ursprung håt aa daitsch Ferkel.

Quelln[]

  • Vεrschiedne Tirólεr Wértεrpiachεr
Advertisement