Boarischs Wiki
Advertisement

Unterm Begrif Ecstasy (óder aa XTC) fosst mara Gruppm vah vóisyntheetisch hergstejde Dróng zaumm, dé chemisch gseeng Obkemmling vah dé Amfetamine hand, ba dénen dé Grundstruktur ower dahoiden bleibb. Zua dé Derivaaten ghern vaschiaderne Stóffe, dé unter dé Naumen MDMA, MDA, MDEA, MDE, MBDB, DOB und aundre bekaunnt han. Néd zua der Gruppm gherds Liquid Ecstasy óder aa GHB gnaunnt dés ad létzden Jor zuanemmernds ois Partydróng in Eirópa bekaunnt worn is.

XTC wird in aam Otmzug ois éntaktógéne Disingner-, psychedeelische (Psychóstimmulanzien), Móde, Party- und syntheetische Drong bzeichnet. Dé Oart vah da Designerdrógen teit ma da Gruppm vah d' Hallózinógéne, Amfetamine, Éntaktógéne óder Empatógéne zua. 's schwaunkd d' Wirkungsweis vah d' XTC-Substanzen zwischer dénen hi und her, wei ad Pijn mererne vah d' Stóffgruppm vurhaunden hand. Dé Stóffe hand aisserst psychóaktiav und zäin zua d' horten Dróng. Weiderne Psychóstimmulanzien waraden unter aunderm LSD, Speed, Magic-Mushrooms und aunderne giftige Schwammerln, dé ba ins a' da Natur virkemmernd. Dé wern zuanemmernds mid Designerdróng kómbinierd.

Advertisement