Boarischs Wiki
Advertisement


Grundsätzlich sóll jedεr frei nåch Empfintn in sein Dialekt schreim. A påår Ibεrlégungen sóll man sich decht måchn.


  • Fir unpetónts e kannt man zun Peispiel ε schreibm, wia’s dεr groaße Tirólεr Dialektfórschεr Josef Schatz getån håt, ódεr man vεrwéndet as ə aus dεr intεrnazionaln Lautschrift. Des isch dεr Fåll pa dεr Éndung -er ódεr pa dεr Vórsilbm ver-: z. B. Schneider / Schneidεr / Schneidər / Schneidr bzw. verkafn / vərkafn / vεrkafn / vrkafn. Nét sinnvóll isch Schneidor, wia’s månchmål gschriebm wert. In Puschtεrtål stéllt sich dés Problém nét.
  • Daitsch ei, eu, äu: Sóll man zwischn ei unt eu (äu) untεrscheidn, wénns in Tirólεrischn gleich klingg? Schreib i Reißverschluss / Heistådl / Feischt(e) (daitsch: Fäuste), ódεr vεrwénd i ai wó in Hoachdaitschn eu (äu) isch: Haistådl / Faischt(e)?
  • Schreib i st / sp, wénn dés in Untεrschied zu dεr Hoachspråch scht / schp gspróchn wert? Kistn óder Kischtn, Kaspεr óder Kaschpεr?
  • Hårts g: Wia untεrscheidet man hårts van woachn g? Schreib i lugg (locker) ódεr luk ódεr luc (nåch franzéschisch-italienischn Vórpilt)? Nét richtig war lug.
  • Wås vεrwéndet man, wó in dεr Hoachspråch ö odεr ü isch: Wörter, Süden.
  • gh ódεr k: ghern / ghearn (etymologisch korrekt) ódεr kern / kearn (lautlich korrekt) (daitsch: gehören)?
  • Långe Vokale: Schreib i Pesnstiil ódεr Pesnstiel, schreib i Kooln, Kohln, Koln ódεr a Kouln (daitsch Kohlen)?
  • A gwisse Konsequenz pa dεr Vεrschriftlichung: Zun Peispiel daitsches „a“: Man kånn kolt ódεr kålt (daitsch: kalt) schreibm. Wer sich fir kålt entscheidet, sóllet entspréchnt aa Håls, gråd, Åff schreibm unt nét Hols, grod, Off (daitsch: Hals, gerade, Affe) schreibm. Zun Peischpiel: Hårts b und d: Wer Pesnstiel (daitsch: Besenstiel) und Gelt (daitsch: Geld) schreip, sóllet duchwégs p und t vεrwéntn, wó’s só ausgspróchn wert.
  • Typisches Tirólεr k kånn man aa kh óder kch schreibm: z.B. Innschpruckh (Innsbruck), Kchunscht (Kunst).

Also: net oamål só unt oamål åndεrsch. Psundεrs innεrhålb van an Artikl sóll die Schreibung gleich pleibm.Die óbm ångfiĕhrtn Ibεrlégungen miassn nét fir ålle Tirólεr Dialekte gleichεrmåßn geltn.

Advertisement