Boarischs Wiki
Advertisement

Dεr Ófnplént ódεr Tschuutsch ódεr påchnεr Plént isch a Gericht ausn Sidtirólεr Untεrlånt. Man måcht an Toag aus Woaznmehl, Milch unt Ggoggelen (=Eier), wénn mån will, aa Wåssεr, tuat’n a pissl sålzn; er isch gleich ódεr éhlich wia dεr Schmårrntoag ódεr Omlettntoag. In Toag kånn man - muaß man åbεr nét - Épflsticklen, Spéck ódεr Spinat einriahrn. In Untεrschied zun Omlettn wert dεr Òfnplént dickεr gmåcht unt dεrfir léngεr påchn, in Rearl (eingfettete Prååtpfånn!) ódεr afn Hert in aa Prååtpfånn mitn Déckl drau.

Zun Òfnplént kånn man gsaiεrtn Kåbes ódεr Sålet éssn.

In Unterschied zun Ófnplént macht man in Pléntn mit tirggenen Mehl (Maismehl) unt Wåsser.

Advertisement